Thống nhất sử dụng thư mục SocialPhotos

Oct 3, 2011 at 5:05 PM
Edited Oct 3, 2011 at 5:55 PM

Hi các em,

Chúng ta thống nhất làm việc qua CodePlex. Hiện CodePlex có một branch khá chuẩn là SocialPhotos solution, cho đó có các project như:
1- ArchitectSocialPhotos để tạo UML user case và document chức năng
2- DataModel mô tả EF của giải pháp
3- SocialPhotos trang web + OData
4- TestModel là UnitTest kèm nhiệm vụ set up, clean dữ liệu
Các chuyên gia merge code của mình vào branch này, kiểm tra chạy thử OK hãy checkin lên. Khi checkin nhất thiết phải mô tả công việc mình làm là gì, xử lý mục tiêu gì và kết quả ra sao...
Anh post thông báo này lên Discussion của CodePlex, các thành viên sau có thể tham khảo quá trình trao đổi và cộng tác của nhóm.
Cường