This project is read-only.
1
Vote

Lỗi upload bên service

description

khi chạy đến đoạn này
public global::System.String ContentType
  {
    get
    {
      return _ContentType;
    }
...
 
trong file SocialPhotoModel.Designer.cs (ở bên service) thì nó báo lỗi như hình, báo lỗi ở file PhotoServiceStreamProvider.cs

file attachments

comments

nguyenhoangha wrote Oct 8, 2011 at 4:40 AM

Lỗi này đã được fix. Tuy nhiên cơ chế upload bằng FileStream không khả dụng cho các nền tảng non-ms, anh cường đang muốn phát triển một service upload by http upload.

nmily89 wrote Oct 8, 2011 at 5:33 PM

lỗi này đã được fix.
Nguyên nhân
 • Do config thiếu trong file web.config ở Service (Chưa Enable large data streams in the ASP.NET application.)
 • Do Database ko tương ứng với service (Do CategoryID ở bảng Photo là not null. Nhưng trong hàm createPhoto lại ko có khởi tạo biến categoryId nên categoryID là null)
  Fix:
 • Config lại file web.config - Enable large data streams in the ASP.NET application.
 • Sửa Database cho CategoryId thành null và gen lại DB

wrote Feb 13, 2013 at 3:20 AM

wrote Nov 28 at 6:47 AM